Inhaleeritavad kortikosteroidid rasedale ohutud

Inhaleeritav kortikosteroid budesoniid on rasedale ohutu ja ei oma rasedusele negatiivset efekti. Ajakirjas Journal of Allergy and Clinical Immunology avaldatud uuring kinnitas juba varem teadaolevat fakti.
Dr Ensio Norjavaara (Göteborg) võrdles koos kolleegidega andmeid Rootsi rasedate kohta, kes jätkasid lapse kandmise ajal oma astmavastast ravi.Astmaravimeid tarvitavate emade grupis oli 7719 neid, kes ei kasutanud glükokortikosteroide, 3364 kasutasid ainult inhaleeritavaid glükokortikoide, 2968 võtsid ravimiks budesoniidi (neist 207 kogu raseduse jooksul), 103 tarvitasid budesoniidile lisaks veel suukaudseid kortikosteroide.

Budesoniidi tarvitavate emade grupis olid gestatsiooniajad normi piires ning lapsed sündisid normaalse sünnipikkuse ja -kaaluga. Ka surnultsündide ja mitmikraseduste arv selles grupis ei olnud suurenenud.
Norjavaara juhitud töö on seni suurim inhaleeritavate kortikosteroidide mõju rasedusele hinnanud uuring. Autorid märkisid, et rasedad jätavad tihti oma astma ravimise pooleli, kartes ravimite kahjulikku mõju lootele. Ravi katkestamine omakorda aga tõstab näiteks enneaegsuse, madala sünnikaalu ja perinataalse suremuse riski.

http://linask.mbp.ee/?mid=3&pid=145&id=11989